Varžų matavimai

UAB ,,Lukminta“ atlieka prevencinį elektros įrenginių patikrinimą, išmatuoja elektros įrenginių instaliacijos, žaibolaidžių įžeminimo varžas bei pateikia matavimo protokolus. Elektros varžos turi būti matuojamos sutinkamai žemiau nurodytais teisės aktais.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281

ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS

I SKYRIUS

  1. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas nustato elektros įrenginių bandymų specifiką, tikrinamų parametrų leidžiamąsias vertes, bandymų ir matavimų periodiškumą.
  2. Aprašas yra privalomas elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, asmenims statantiems (įrengiantiems), rekonstruojantiems, eksploatuojantiems elektros įrenginius ir taikomas pradedant naudoti naujai įrengtus, rekonstruotus, suremontuotus ar eksploatuojant esamus elektros įrenginius.

XXVI SKYRIUS

IKI 1000 V ĮTAMPOS ĮRENGINIŲ, ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR INSTALIACIJOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

  1. Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, liftų, kranų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip.

XVIII SKYRIUS

ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮŽEMINTUVŲ SU ĮŽEMINIMO ELEMENTAIS IR NATŪRALIŲJŲ ĮŽEMINTUVŲ SU ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAIS JUNGČIŲ TIKRINIMAS

  1. Įžeminimo įrenginių varžos turi būti periodiškai matuojamos (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Didžiausios leidžiamosios įžeminimo įrenginių varžos nustatytos Aprašo 38 lentelėje.
  2. Elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varža matuojama:

531.1. iki 1000 V įtampos elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;

531.2. aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginių – 1 kartą per 6 metus;

531.3. liftų, skalbyklų, pirčių, kranų kėlimo mechanizmų ir kitų elektros įrenginių eksploatuojamų pavojingose ir labai pavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per metus.

531.4. elektros įrenginių, eksploatuojamų nepavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per 3 metus.

ŽAIBOLAIDŽIO ĮŽEMINTUVO ĮŽEMINIMO IR JUNGČIŲ PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMAI

Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 1 priedo 52 punktas nustato, kad statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas pateikiamas lentelėje:

Apsaugos klasė Apžiūra Tikrinimas (matavimas)
I ir II 1 metai 2 metai
III ir IV 2 metai 4 metai

 (žaibolaidis– įrenginys, kurį sudaro žaibo ėmiklis, įžeminimo laidininkas, įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis, skirti statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio).

Laiku netikrinant ir nematuojant elektros instaliacijos galimi elektros energijos tiekimo sutrikimai, gedimai ar net gaisrai. Valstybinės energetikos inspekcijos inspektoriai, patikrinę jūsų įmonės elektros ūkį (neturint elektros varžų matavimo protokolų) gali vadovams skirti baudas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869

325 straipsnis. Energetikos (elektros, šilumos, gamtinių ar suskystintų naftos dujų, naftos ar naftos produktų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 200 iki 440 eurų.

Vartotojo elektros įrenginių eksploatavimui privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą (STEEĮ 21 punkta)

Jeigu susidomėjote, rašykite ar skambinkite.